ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ

‘ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ' ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ' ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੋ
ਮੂਲ ਫੌਂਟ 'ਸਤਲੁਜ' ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਰੂਪੀ ਫੌਂਟ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ਅਨਮੋਲ'

ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਤਾ: ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ
ਟੈਸਟ ਕਰਤਾ: ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ (ਸੰਪਾਦਕ: ਸਿੱਖ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)

5abi-jatt Satluj Anmol

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ 'ਸਤਲੁਜ' ਫੌਂਟ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਣ ਛਪਾਈ ਲਈ 'ਸਤਲੁਜ' ਫੌਂਟ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਦਿੱਖ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਘੱਟ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਥ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਸਾਲ ੨੦੧੦ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ੪੪ ਆਕਰਸ਼ਕ ਫੌਂਟਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ 'ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ' ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ' ਫੌਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਦਾ 'ਖਾਲੀ ਥਾਂ' ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 'ਜੱਟ ਫੌਂਟ' ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 'ਸਤਲੁਜ' ਫੌਂਟ ਦੇ ਬਟਨਾਂ (ਅੱਖਰ, ਗਿਣਤੀ ਅੰਕ, ਚਿੰਨ੍ਹ) ਨੂੰ 'ਸਤਲੁਜ' ਫੌਂਟ ਤੇ ਹੀ 'ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ' (ਫੌਨੈਟਿਕ) ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ੨੦੧੦ ਵਿੱਚ 'ਸਤਲੁਜ' ਫੌਂਟ ਨੂੰ 'ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ' ਫੌਂਟ ਤੇ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਸਿੱਖ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮਾਣਯੋਗ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਵਲੋਂ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ਅਨਮੋਲ' ਫੌਂਟ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹੋਰ ਫੌਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ ਵਲੋਂ ਫੌਂਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।

5ਆਬੀ ਫੌਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਫੌਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ‘5ਆਬੀ’ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਅੰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੌਂਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੰਕ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਂਟ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ।

5abi Jatt Satluj Anmol: ਜਿਹੜੇ ਫੌਂਟ ਪਲਟਾਉਣ (ਕਨਵਰਟ) ਲਈ 'ਅੱਖਰ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੌਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਬਟਨ ਹੂ-ਬ-ਹੂ 'ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ' ਬਟਨਾਂ ਤੇ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਟਨ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

5abi Jatt Satluj Online Convert: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 'ਅੱਖਰ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 'ਆਨਲਾਈਨ ਫੌਂਟ ਪਲਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (ਕਨਵਰਟਰ) ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੌਂਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਆਨਲਾਈਨ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ' ੧੦੦% ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਸਹੀ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੀ ਦੋਹਰੀ-ਡੰਡੀ, ਉੱਪਰ-ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਪੈਰ-ਨੱਨਾ ਅਤੇ ਅੱਧੇ-ਰਾਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਵਾਂ (ਦੋਹਰੀਆਂ) ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਕਨਵਰਟਰ ਲਿੰਕ:

http://fontconverter.gosht.in/03fontconvert.aspx

http://punjabi.aglsoft.com/punjabi/converter/?show=text

5abi-jatt Satluj Online Convert

ਭਾਵੇਂ ਕਿ aglsoft ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ 'ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ' ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰ 'ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ' ਲਈ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਪੀ' ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਸਹੀ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

5abi Jatt Satluj Symbol: ਇਹ ਫੌਂਟ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਲੋੜੀਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ '#' ਤੇ ਅਤੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ 'ਨੂੰ' ਨੂੰ '*' ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ WinWord ਦੀ ਸਹੂਲਤ Symbol ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ/ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ‘ਗ਼ੈਰ-ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ’ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ...’ ਫੌਂਟ-ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ‘5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ਅਨਮੋਲ’ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ‘ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ’ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ/ਰਚਨਾ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੌਂਟ ਪਲਟਾਉਣ ਦਾ ਯੱਭ ਜੜ੍ਹੋਂ ਹੀ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

5abi Jatt Satluj … ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਧੀ:

੧) ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਂਟ ਨੂੰ 'ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ' ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਵੋ।
੨) 'ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ' ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ...' ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਵੋ। ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

5abi Jatt Satluj … ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ:
੧) ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਬਰ/ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
੨) ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫੌਂਟ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਥ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ।
੩) ਖ਼ਬਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫੌਂਟ ਵਰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ।

5abi-jatt Satluj Symbol

Satluj ਤੋਂ 5abi Jatt Satluj … ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

੧) ਊੜੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡੰਡੀ-ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
੨) ਉਪਰੋਂ ਬੰਦ ਅੱਖਰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਸਾ, ਨੱਨਾ, ਠੱਠਾ ਲਈ ਗੱਭੇ-ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਹੈ।
੩) ਥੱਲੇਓਂ ਖੁਲੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਅੱਖਰ ਜਿਵੇਂ ਨੱਨਾ ਅਤੇ ਠੱਠੇ ਲਈ ਗੱਭੇ-ਔਂਕੜ ਅਤੇ ਗੱਭੇ-ਦੁਲੈਂਕੜ ਵੀ ਹਨ।
੪) ‘ਲਾਗੇ ਇੱਕ-ਡੰਡੀ’ ਅਤੇ ਦੋ-ਡੰਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
੫) 'ਸਤਲੁਜ' ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ-ਕੋਮੇ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਟੇਢੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ...' ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੇ ਕੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਕੋਮੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
੬) ਰੁਪਏ, ਯੂਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
੭) ਸਤਲੁਜ ਫੌਂਟ ਦੇ ਡਾਲਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
੮) ੴ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ 'ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ' ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਟਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ...' ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਬਟਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਂਟ ਸਹੀ ਪਲਟ ਹੋਵੇ।
੯) ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪੀ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
੧੯) ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਢੁਕਵੇਂ (ਪੂਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ) ਔਂਕੜ ਅਤੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨੱਨੇ ਅਤੇ ਠੱਠੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਦਿਸਣ।

ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਫੌਂਟ ਟੈਸਟ ਲਈ ਖੋਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪੈਰਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ...' ਫੌਂਟ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਪ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਠੀਕ ਹੈ।

 

ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਈਸਲੈਂਡ। ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਯੁੱਧ ਠੰਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਥਣ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ। ਝੱਝਾ ਙ ਤੇ ਞ ਵਿਚ ਹੈ। ੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ ੦

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ੨੦੧੦-੧੧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ੪੭ ਆਕਰਸ਼ਕ ਫੌਂਟ 'ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ' ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ...' ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਥ ਠੀਕ ਹੈ? ਟੈਸਟ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਫੌਂਟ ਖ਼ਬਰ-ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ‘5ਆਬੀ ਜੱਟ’ ਫੌਂਟ-ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨਾ https://www.facebook.com/PunjabiUnicodeHelp ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਰਮਿੰਗਟਨ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ਅਸੀਸ' ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: info@JattSite.com

ਟੈਸਟ ਲਿੰਕ:
http://sikhspokesman.com/lastweek.php?pid=12&id=164

ਇਹ ਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ 'ਸਤਲੁਜ' ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ...' ਵਿਚ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਛਪਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। - ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ

23/12/2013

 


‘ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ' ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ' ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੋ
ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ
7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜ਼
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
iOS ਐਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ – ‘ਕੳਕ’ ਲਿਖੋ, ‘ਕਿਉਂਕਿ’ ਸ਼ਬਦ ਸੁਝਾਅ ਆਵੇਗਾ
ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਕੇਂਦਰ
ਡਾ.ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
PDF Download

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ?
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸਰੀਰਕ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ?
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਰਹੀ
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੋਕਵਾਲ, ਸਿਡਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ?
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸਮਾਜ/ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨ - ਹਰਸ਼ ਮਾਸੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਲੰਗੜਾ ਕਤੂਰਾ
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਹੈਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ- 6
ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ
ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ?
ਡਾ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਹੈਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ- 5
ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ
ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਹੈਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ- 4
ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਹੈਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ- 3
ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਾ
ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਹੈਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ- 2
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੌਣ
ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਹੈਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ- 1
ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰੀਬਾਂ `ਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ, ਕਨੇਡਾ
ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਅਤੇ ਲਿਖਣਯੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਣਹੀਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਮੰਗਲ-ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਪਰ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਉ ਦੇ ਸਬੂਤ ਫੌਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ
ਸਮਾਰਟ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ) ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲਿਖੀਏ?
ਆਈਫ਼ੋਨ, ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ (ਸੈਮਸੰਗ), ਨੋਕੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ

ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ, ਜਮਸ਼ੇਰ, ਅਸਟਰੀਆ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬੁਲੰਦੀ ਵੱਲ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਿਹਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ – ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?
ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖ਼ੋਜ ਕਹਾਣੀ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ
ਨਾਸਾ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਵਰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਲ ਫਲੋਰਿਡਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ
ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ: ਨਵੇ ਪਰਿਮਾਣ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਗੂੜ੍ਹ ਸਮੱਸਿਆ। ਕੀ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਉੜਾਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਾੜੀ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸਫਲ! ਪਿਆਰ ਮਹੱਬਤ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖੇਲ!
ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਣ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉਪਰ ਵਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ
ਨਾਸਾ ਦਾ ਜੂਨੋ ਅੰਤਰਿਕਸ਼-ਯਾਨ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ-ਗ੍ਰਹਿ ਵਲ ਰਵਾਨਾ ਐਨਟਾਰਕਟਿਕਾ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਫ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ!

hore-arrow1gif.gif (1195 bytes)


Terms and Conditions
Privacy Policy
© 1999-2012, 5abi.com

www.5abi.com
[ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ][ ਈਮੇਲ ][ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ][ ਅਨੰਦ ਕਰਮਨ ][ ਮਾਨਵ ਚੇਤਨਾ ]
[ ਵਿਗਿਆਨ ][ ਕਲਾ/ਕਲਾਕਾਰ ][ ਫਿਲਮਾਂ ][ ਖੇਡਾਂ ][ ਪੁਸਤਕਾਂ ][ ਇਤਿਹਾਸ ][ ਜਾਣਕਾਰੀ ]

darya1.gif (3186 bytes)
©1999-2012, 5abi.com