guru10-1.jpg (9274 bytes)


lDg epiP e]dW~s dl~z ug sj

MKiVjqj

colorline.gif (4535 bytes)

aurang-11.jpg (9143 bytes)

(1)

wqjdv wijqja wjIq wigqm
iMj WQL] idMw dihjw] ihgqm

fDqjaqj, fPiV, ldoi, dwDfjvP, diMw s[S rjvj W~sg-A]C, dsbjvP, WQdLLJ wiV rjvj a[ lir LwagqjV h{m

(2)

bqJ-WQL] WQdL~sh Y slaegim
Qaj-WQL] i]Mg dsh] dsv-fMgim
Rph LJag s[S rjvj, WQLShji, WJh xCV rjvj, Fp#vJ qpbjx wiV rjvj, i]Mg s[S rjvj a[ qV q]hS rjvj h{m

(3)

LdhVLjdh QPWg dsh] ihVqP~m
dw   W[ePV]    W[yPV]   yP~   W[VqP~m

Rph ijdubJ sj qhjijuj, epSsjaj, W[dqljv bjeP h{m Rph V[wg s[S rjvj h{ a[ i~e, iPf a]G idha h{m

(4)

V ljM], V WjM], V K}u[ V KiLm
tpsjr~s WQdL~shH[ b{L] biLm
dul drbwag w]v w]Hg ujdHsjs, s}va, x}u, WjM bjds Vj h]r[, fiqjaqj RphVP~ rg bjijq a[ ai#wg WQLS rjvj h{m

(5)

uhJ fjw MWila] Mjhi MhPim
baj q[ dshs hqyP hjMi hMPim
ljdtbja iPf fiqjaqj l~lji a]G dViv[f h{m WQdLLJ WQLS rjvj hi oJ hjMi VjMi h{m

(6)

baj-WQL-s] fjw firiseji
ihgq bla, i]Mg dsh[ hi sIjim
Rph fdr#aD fjvShji, sjaJ s[S rjvj h{ a[ Rph dwDfjvP/dsbjvP hi oJ i]Mg fhp~yjRpS rjvj h{m

(7)

dw ljdhdW sIji bla] bjMq bMgqm
dw hplVpv uqjv bla] ijMw ihgqm
fiqjaqj r#dcbJ a]G r#cj h, lqPh ZiagbJ sj qjvw h{, bda lp~si, diMw sjaj a[ idhqaJ WQLS rjvj h{m{

(8)

dw ljdhdW LRPi#la bjduM VrjMm
ODgWpv fD#la], OVgqqpv epsjMm
Rph fPiV WpZgqjV dVqjdSbJ VP~ dVrjuS rjvj h{, ODgWJ sj fjvw a[ spLqSJ/s]tgbJ VP~ Qaq wiV rjvj h{m

(9)

Ligba fDl#a] KMgva qb#jWm
hwgwa LVjl] VWgRpv dwajWm
Rph Zjiqw qdibjsj sj fjvShji, rc#aS sj w[Gsi, l#y fAjShji a[ Zjiqw eD~oJ sj l]qj h{m

(10)

dw sjdVL fI]h hla ljdhdW-LRPi#m
hwgwa LVjl#la] Mjdhi MhPim
Rph liW]aq Wp#ZgqjV, sjVjHg sj t]ug, a#ar[aj, hi oJ fDa#t h{m

(11)

LVjdl~shdH dHvdq b#jvq QpsjdHm
wpLjdH~shdH wjip bjvq wpLjdsm
Rph l~lji s[ F[sJ a]G ujSP h{ a[ spVgbJ sgbJ lqPh b}wCJ sj h#v wiV rjvj h{m

(12)

epMjdi~shdH wjdi b#jvq wWgim
LVjdl~shdH dH#vdq b#jvq bqgim
Rph liW]aq hlag rc[ l~lji s[ lqPh wji]Wji VP~ yvjRpS rjvg h{m Rph VP~ lji[ l~lji sg l]Ng h{ dul a[ Rphsj hpwq yvsj h{m

e}i: RpfD]wa q~evjyiS dfA]G b}i~eM[W VP~ qptjdaW dy#ng LpiP hp~sg h{m

(13)

qij H[aWjdi Wik wlq V[lam
dw H[Ms erjhla] IMjsJ Iw[lam
dHw] dHw fiqjaqj ljtg h{ dw q{VP~ a[ig dHl wpijVg wlq a[ w]Hg dHaWji Vhk h{m

(14)

V waih qij H[aWjdi Wi]lam
dw WQLg-R sgrJ hqh dwMW e]lam
dul s[ x}usji a[ rMgi bjds NPn W]vS rjv[ h]S q{VP~ Rpl drbpwag a[ Rp#wj Fi]lj Vhkm

(15)

wl[ w}dv wpibJ wVp#s dHbaWjim
hqj i]dM bjQi Lr#s qis Qrjim
duhCj rg wpijV sg wlq a[ Fi]lj wisj h{ Rphb~a VP~ t#uv tpbji hp~sj h{m

(16)

hpqJ ij wl[ ljIh bjIs WM[im
Wi] sla sjis Vj MjdO sv[im
duhCj drb#wag hpqj s[ fiAjr[G o#v[ bj debj Rphsj yjvjw wJ wg drejC lwsj h{m Fjr fiqjaqj sg LiV dry bjH[ drbwag sj L{ajV wg drejC lwsj h{m

(17)

wl[ fpLa RpKas fl[ L[di Vim
V egis WpM] q[L] bjhP epMim
L[i sg fVjh dry bjH[ ujVri sj W#wig uJ hiV rjv dr~ej Vhk wi lws[m

(18)

wlq qplhK[ QsgIh ei Hk Qpiqm
Vj bKrju bMk M[di lpq bKeVqm
u[ q{G rg wpijV sg bduhg xi[Wg wlq tj v{Gsj aJ bjfSg x}u sj f{i fhjC]G h[n Vj vdhS ds~sj

(19)

epilVh dyh wjdi wpV#s dyhv Vim
dwh sh v#w WijIs Wi] W[QWim
yjvg Fp#t[ W~s[ wg wi lws[ lg us]G RpV@J Rpa[ sl v#t x}u byjVw Bp#B fHg    m

(20)

dw f{qJ dLwV W[si~e bjqs~sm
qIJ a[O] agi] apK~e bjqs~sm
dHh WyV F~egH[ byjVw bjH[ a[ RpV@J avrjiJ, agiJ a[ W~sPwJ Vjv hqvj wgajm

(21)

W vjyjieg siqIJ bjqsqm
W asWgdi agi] apK~e bjqsqm
quWPig bZgV q{G rg iSFPqg dry bjdHbj agiJ W~sPwJ sj fDW~Z wiw[m

(22)

yP~ wji bM hqh hgva[ ssiepMLam
hvjv bla WpisV W LqLgi slam
us]G w]Hg hgvj Wjwg Vj ih[ aJ avrji VP~ h#o fjRpSj ujdHM h{m

(23)

dyh wldq wpibJ qV wpVq H[aWjim
reiVh aP e]Hg qV Hk ijh dyh wjim
u[ q{G a[ig wpijV sg wlq a[ Fi]lj Vj wisj aJ q{VP~ dHl ila[ (vCjHg s[) f{S sg wg v]C lgm

(24)

V sjvq dwh Hk qids i]Wjh f[ym
qei hideMk ijh dVbjis W h[ym
q{VP~ dHh Vhg lg faj dw dHh bjsqg H[Vj q#wji h{, Vhk aJ q{G dHl ijh a[ wsg Vj f{Gsjm

(25)

hiJ wl dwh w}dv wpibJ bjIsL
V M] WlaV], wpLaV] WjIsLm
duhCj qVp#t wpijVg w}v a[ Fi]lj wi[, RphVP~ w{s wiVj uJ ujV] qjiVj Vhk yjhgsjm

(26)

W i~de qel lIjhf]L bjqs~sm
W Iw-Wjieg si Qi]L bjqs~sm
a[ig wjv[ w#fdCbJ rjvg x}u qdtbjv rJe bjHg ba[ dHwsq L]i qqyjRpS v#e fHgm

(27)

hiJ wl dM sgrji bjqs WiP~m
WQpisV Iw[ agi Lps Oidw tP~m
duhCj rg sgrji (yqqw}i sg eC@g sg) sg YB a]G Mij Wjhi bjdHbj, dhw] agi tj w[ tPV dry cp#W debjm

(28)

dwh W[iP~ dVbjqs wl[ M] sgrjim
V Qpis~s agi] V eLa~s Qjim
duhC[ sgrji sg YB a]G Wjhi Vj bjH[, Vj RpV@J agi tjZ[ a[ Vj hg Rph t#uv tpbji h]H[m

(29)

yP~ sgsq dw Vjhi dWbjqs Wu~em
yLgsh iw[ agi adV W[si~em
us]G q{G dcnj dw Vjhi (w]Bv[ s[ VrjW sj FjHg) u~e dry wp#dsbj h{ aJ RphV[ dHwsq q[i[ agi sj lpbjs y#dtbj uJ qjdibj debjm

(30)

hqjQi epi[M~s W ujH[ qpljKm
Wl[ QjVh Qpis~s W[iP~ epMjKm
b~a VP~ wHg e#fg fnjS iSFPqg a]G Wjhi F#u dVwv[m

(31)

dw bKejdV sgei dWbjqs Wu~em
yp l{dv irJ hqyp agi] apx~em
dxi dHw h]i fnjS iSFPqg dry a[M hC@ rJe bjdHbj a[ W~sPw sg e]vg rJe b#e[ rdZbjm

(32)

Wl[ hqvh wis~s W qisjVegm
hq bM h]Leg hq dM sgrjVegm
RphV[ Whjsig Vjv wHg h#v[ wga[, wpN dlbjSf Vjv a[ wpN N#vfpS[ bZgVm

(33)

Wl[ hqvh wis~s Wl[ MQq Qpism
s] wl ij WuJ wpLa hq uJ lfpism
RphV[ wHg hqv[ wga[ a[ bjf rg wHg MQq tjZ[m b~a Rph s] udSbJ VP~ qji w[ bjf rg qjdibj debjm

(34)

dw bJ trjuj qisPs dM ljIh sgrjim
W q{sJ dVbjqs W qisjVhrjim
fi dHl x}u sj fjfg/wjdHi uiV{v eC@g sg sgrji s[ Yhv[ hg dihj a[ WhjsiJ rJe q{sjV dry ljq@S[ Vj bjdHbjm

(35)

si[Oj bei iPdH RP sgsq[m
WI#w agi vjyji WQMgsq[m
bxl]l h{ dw q{G Rphsj qP~h Vj r[t ldwbj Vhk aJ RphVP~ dHw agi MiPi WtLsjm

(36)

hqjQi Wl[ MQdq agi] apK~em
s] lPH[ Wl[ wplah Lps W[si~em
b~a agiJ a[ W~sPwJ s[ x#B tj w[ o]C[@ lq[G dry hg s]hJ fjdlbJ s[ wjxg v]w qji[ eH[m

(37)

Wl[ Wji Wjigs agi] apK~em
Mqk eLa hqyP epv[ vjvh i~em
agiJ a[ e]vgbJ sg ritj Vjv Ziag vjv] vjv h] eHg dur[G f]la sj vjv xp#v hp~sj h{m

(38)

li] fjH[ b~W]h y~sJ Lpshm
dwh q{sJ fpi bM edHRp y}eJ Lpshm
q{sjV dry dliJ a[ f{iJ sj dHYG T[i v#e debj dur[G t[c sj q{sjV dts]-tP~cgbJ Vjv Fdibj h]r[m

(39)

ai~wjdi agi] ai~de wqJm
Wijqs Iw[ hj Y hP bM uhJm
agiJ a[ wqjVJ sg wC-wCjhB Vjv v]wJ dry L]i qy debjm

(40)

dsei L]idL w{Wdi wgVh w]Lm
dM qisjVh qisJ dWiP~ iKa h]Lm
dxi wgVjQ]i qqjiP WidAbJ V[ b{lg eCWC qyjHg dw r#c[ r#c[ lPidqbJ sg qa eHgm

(41)

hqjQi dyh qisg wpV#s wjiMjim
dwwwh Wi dyhv aV bjIsL W[Lpqjim
bjti vCjHg dry dHw#vg Whjsig wg wisg us dw yjvg lPidqbJ Rpa[ W[Lpqji x}u Bp#B fHgm

(42)

yijdO uhJ yP~ Lpsh Wpiw#Jf]Lm
Lh[ LW Wijqs hqh uvrh u]Lm
us]G l~lji s[ dyije (lPiu) V[ qP~h Tw dvbj aJ ija sj ijuj (y~s) fPi[ uv} Vjv dVwdvbjm

(43)

hi bJ wl dwh w}dv wpibJ bjIsLm
dw IMsJ Wi] idhVpqj bjIsLm
u[ w]Hg drb#wag wpijV sg wlq a[ dHaWji wi v{Gsj h{ (Fjr[ Rph NPng hg h]r[) Rphsg berjHg i#W bjf wisj h{m

(44)

Vj f[ygsh qPdH V i~ugsh aVm
dw W[iP~ Qps bjrpis spLqV-dLwVm
ljcj rjv rg dr~ej Vj h]dHbj, Vj hg w]Hg ligi VP~ wLB h]dHbjm spLqSJ VP~ Qaq wiV rjvj fiqjaqj ljVP~ bjf Wyj dvbjdHbjm

(45)

V sjVq dwh Hk qids f{qJ-dLwVm
dw s}va fD#la bla] HgqJ-dKeVm
q{VP~ Vhk lg faj dw WjsLjh WyV-a]C, qjdHbj-fpujig a[ W[HgqjV h{m

(46)

V HgqJ fDl#ag, V b}MjdH skm
V ljdhW LVjlg, qqph~qs Iwkm
Vj a[i[ f#v[ HgqjV h{, a[ Vj hg Ziq sj ijhm Vj aP~ i#W VP~ fdhyjSsj h{G a[ Vj hg a{VP~ hMia qph~qs a[ Fi]lj h{m

(47)

hiJ wl dwh HgqJ-fD#lag wpV#sm
V f{qJ tpsL f[L] flag wpV#sm
HgqjV rjv[ v]w wsg rg bjfS[ rjbs[ a]G b#e[ dfA[ Vhk hp~s[m

(48)

dw Hk qis ij M#ih H[aWji V[lam
ddyh wldq wpibJ bla IMsJ Iw[lam
dul qVp#t VP~ wpijV sg wlq sg firjh Vhk a[ duhCj fiqjaqj sg H[waj aa[ Fi]lj Vhk i#tsj Rphs[ a[ igS rg dHaWji Vhk wgaj uj lwsjm

(49)

yP wldq wpibJ ls wpV#s dHQaIjim
qij waih VjIs bM] dHbaWjim
hpS Fjr[G w]Hg wpijV sgbJ l} wlqJ rg tjr[, q{VP~ Rpl a[ Mij rg dHaWji Vhg bj lwsjm

(50)

beidyh apij H[aWji bjqs[m
wqi Wlah H[ f[Lrj bjqs[m
u[ a{VP~ wpijVg wlqJ a[ IwgV hp~sj aJ aP~ bjf rjbs[ bVplji q[i[ ljhqS[ f[L hp~sj (q{V~P wJeC dqvsj)m

(51)

dwh KiM#la Wi li apij Hk lpQVm
dwh w}dv Qpsj bla wlq bla qVm
hpS rg a[ij KiM WSsj h{ dw aP~ wpijVg wlq bVplji bjfS[ rjbs[ VP~ fPij wi[Gm

(52)

bei hMida Qps lajsj Lr#sm
WujV] dsv[ wji rjMh Lr#sm
(b{ b}i~eM[W!) u[ aP~ rjbs[ bVplji q[i[ ljhqS[ bj uJsj aJ ljig e#v aV]G qV]G lf#LB h] uJsgm

(53)

Lpqj ij yp xiM#la wji[ wpVgm
WqPuW VdrLaj Lpqji[ wpVgm
a[ij xiM WSsj h{ dw hpS rg aP~ bjfS[ dvt[ sg deSag dqSag wiw[ I]e wjirjHg wi[Gm

(54)

VdrLah ilgs] dWepKah MWJm
WWjIs dwh wjik Wijha ilJm
bjfS[ dvtag ba[ MWjVg F[u[ lpV[h[ bVplji a{V~P yjhgsj dw aP~ dHh w~q ngw aigw[ Vjv dli[ yC@jr[Gm

(55)

hqJ qis WjIs Lr#s lpQVrim
V dLwdq dsei si shjdV dseim
qis sj KiM h{ dw Rph MWjV sj ZVg h]r[m  dHh ngw Vhk dw Rphs[ dsv dry wpN h]i a[ qP~h dry wpN h]i h]r[m

(56)

dwh wjMg qij epKah W[iP~ VIqm
bei ijlag Qps WIji[ wsqm
q{ hpS rg wjMg ijhk bjH[ lpV[h[ a]G Wjhi Vhk hJ u[ aP~ ngw ijh r'v wsq fp#B[Gm

(57)

apij ei WWjIs Y w}v wpibJm
WdVMs[ Lpqj ij iljVq hqJm
u[ aP~ wpijV sg Rph duvs r[tSg yjhp~sj h{ dul a[ dHwijiVjqj dvdtbj h]dHbj h{ aJ q{G Rph a{VP~ F[u ds~sj hJm

e}i: h[nv[ yji dLbjiJ dry wpijV sg duvs a[ dvtg wlq a[ liwjig f[LwL sphijHg eHg h{m

(58)

dwh aLigK si wlWh wJeC wpV#sm
rMJ fl qpvjwja Wjhq Lr#sm
aplk (bV~sfpi A#c w[) wJeC bj ujYm dHl dfA]G bjfSg qpvjwja h]r[egm

(59)

V M#ij sik ijh Qaij apijlam
hqj w}dq W{ijC hpwdq qijlam
wJeC s[ ijh dry aphjVP~ w]Hg Qaij Vhk, dwRpGdw ljig WijC w}q q[i[ hpwq dry h{m

(60)

WIj aj lpQV Qps MWjVg wpV[qm
WiPH[ Lpqj dqhiWjVg wpV[qm
aplk H[Zi bjY aJ bjq@] ljq@S[ W{n w[ e#vJ wigH[m aphjc[ Vjv dqhiWjVg Fdibj lvPw wgaj ujr[ejm

(61)

Iw[ blf LjdHlah H[ Iw hMjim
WIj aj Wegig dM qV Hk sIjim
aplk H[Zi bjY a[ dHl dHvjw[ dry aphjVP~ "Iw blf" dHw hMjig sj qVlW rg fDsjV wigH[m q[i[ w]v dHh dHvjwj v{S vHg aplk bjYm

e}i: dHo[ wpijV sg lhp~ Qaq hp~sg h{m bev[ lji[ dLbi b}i~eM[W VP~ l~W]dZa hVm

(62)

LhdVLjh ij W~shH[ yjwi[qm
bei hpwq bjIs WuJ hjMi[qm
blk aJ fiqjaqj s[ yjwi hJ, Rphsj hpwq bjr[ aJ aV]G qV]G hjMi h] ujrJe[m

(63)

beidyh dWbjIs W xpiqjdV qVm
hMPia dWbjiq hqh ujV] aVm
hpS rg u[wi Ljhg xiqjV bjr[ aJ q{G aV] qV] bjRpS vHg dabji hJm

(64)

bei aP WIMsJ fD#lag wpVgm
W wjdi qij Hk V lplag wpVgm
u[wi aP~ l#yj Qpsj-fD#la h{G aJ dHl V[w w~q VP~ fPij wiV dry s[ig Vj wikm

(65)

WWjIs dwh IMsJ LVjlg wpVgm
V epKah wlJ wl tijlg wpVgm
a{VP~ yjhgsj h{ dw aP~ l#y[ i#W sg fAjS wi[G ba[ dwl[ s[ wh[ whjH[ a[ dwl[ a[ rg Mpvq Vj Tjr[Gm

(66)

aP qlVs VLk lirdi wjdHVjam
dwh buW#la dHVljK Hk hq dLKjam
aP~ e#sg a[ W{nj WjsLjh h{m fi dHV@J ljigbJ dlxaJ s[ hp~dsbJ h]dHbJ a[ij dHh dHVljx!

(67)

dw buW#la dHVljK] sk firigm
dw h{K bla ls h{K Hk lirigm
a[ig WjsLjha Rpa[ bKl]l h{m a[i[ dHVljK a[ sgVsjig uJ Ziq-fD#lag Rpa[ h{ijVg h{m

(68)

dwh buW bla buW bla Karj Lpqjm
WupM ijlag lpQV eKaV dMIJm
dHh h{ijVg sg e#v h{ dw dHw fjl[ aJ aP~ q~Vsj h{ dw lyjHg a]G dWVJ w]Hg rg h]i e#v wiV dry hjVg hg hjVg h{ a[ sPu[ fjl[ NPn[ Kar[ a[ dHw fjlC Li@Hg hpwqJ Vjv dHVljK sj zjS wi dihj h{Gm aP~ dwo[ tCj h{m

(69)

qMV a[O Wi QPdV wl W[si[em
apij VgM tP~ yiQ i[Ms Wa[Om
dwl[ sj QPV wiV vHg W[dwiw h] w[ avrji Vj yvj; e{Wg Lwag a[ij rg avrji Vjv QPV rhjH[egm

(70)

aP~ OjdKv qL} qids IMsJ dhijlm
dw Y W[VIjMla Rp W[dlfjlm
aP~ ejKv V h] a[ i#Wg W~dsbJ VP~ Vj cijm fiqjaqj W[firjh h{ ba[ tpLjqs bjds a]G Rpfi h{m

(71)

dw RP W[qphjWla LjhjdV Ljhm
MqgV] MqJ ij l#yjH[ fjaLjhm
Rph dViF{ fiqjaqj LjhJ sj Ljh h{m Rph biL xiL sj qjvw hg blvg WjsLjh h{m

(72)

Qpsjr~ds H[Ms MqgV] MqJm
wpdV~s#la hi wl qwgV] qwJm
Rph fiqjaqj Ziag a[ bjwjL sj qjvw h{ ba[ Rpl V[ hg hi oJ ba[ rlVgwJ sg iyVj wgag h{m

(73)

hq bM fgi q]i] hqM fgvaVm
dw bjduM dVrjM#la] OjdKv dLwVm
fiqjaqj WpTg wgCg a]G v{ w[ hjog aw sj qjvw h{m Rph eigWJ/qlwgVJ VP~ dVrjuS rjvj h{ a[ bjfSj xiM Fp#vS rjdvbJ VP~ l]ZS rjvj h{m

(74)

dw RP ij yp dHlqla bjduM dVrjMm
dw RP W[lfjl bla RP W[dVbjMm
fiqjaqj sj VJ hg eigW-dVrjM h{m Rph W[firjh tpLjqs bjds a]G Rpf#i h{m

(75)

dw RP W[dVeP~ bla RP W[yeP~m
dw RP idhVpqj bla RP idhVqP~m
fiqjaqj sj w]Hg i~e Vhk a[ Vj hg Rphaj w]Hg dy~V@ h{m Rphg ijh drtjRpS rjvj a[ Rphg bjeP h{m

(76)

dw Wi li apij KidM wldq wpibJm
W epKah Lpqj wjdi QPWg ilJm
a[i[ Mp~q[ wpijV sg wlq ssj xiM vjeP h{ ba[ bjfS[ wga[ WyV bVplji dHhVP~ y~eg ai@J fPij wim

(77)

WWjIs aP sjdVL fD#lag wpVgm
Wwjdi Lpqj ygih slag wpVgm
a{VP~ yjhgsj h{ dw aP~ dlbjSf a]G w~q vr[G ba[ bjfS[ w~q VP~ awCj h] w[ h#o fjr[Gm

(78)

dyhj Lp#s dw yP~ W#yeJ wpLah yjim
dw Wjwg dWqJsla f[ygsj qjim
wg h]dHbj u[ q[i[ yji W#y[ qji[ eH[ hV, bu[ wp~cvgbJ l#f Wjwg h{m

(79)

dyh qisg dw bQei Qq]LJ wpVgm
dw bjdaL sqJ ij Ws]LJ wpVgm
aP~ dHw y~debjCg VP~ WpNj w[ wg Whjsig wgag, aP~ fDurva beVg VP~ q]dTbJ aw wi ds#aj h{m

(80)

dyh QpL epKa dxis}lgH[ QpL WIJm
dLajWg Lr#s wjdi bjhiqVJm
qhjV wrg dxis}lg V[ dw~Vj lphSj dwhj h{ dw wjhvg wiVj L{ajV sj w~q h{m

(81)

dwh qj Wjiejdh hMia bjIq Lpqjm
bMJ i]M WjLg RP Ljdhs hqJm
us]G q{G aphjc[ siWji dry bjrJ aJ bjfSj epbjh Rph wjMg rg hjMi h]Sj yjhgsj h{m

(82)

reiVh aP Hk ij xijqpL wV#sm
aapij hq xijq]L IMsJ wpV#sm
u[ aP~ dHh e#v Fp#v ujH[ej aJ fiqjaqj rg a{VP~ Fp#v ujH[ejm

(83)

bei wjdi Hk Wi aP Wlag wqim
Qpsjr~s Wjls apij Wdhijrim
u[ aP~ dHh w~q wiV vHg v#w W~V@ dvbj aJ fiqjaqj a{VP~ dHl sj xv s[r[ejm

(84)

dw Hk wjdi V[wla] sk firigm
yP IMsJ LVjlg WuJ Wiaigm
dHh w~q ba[ Ziq sj fjvS wiVj y~ej h{m u[ i#W sg fAjS rg h] ujH[ aJ h]i rg y~ej h{m

(85)

apij qVV sjVq dw IMsJ LVjlm
Wijqs dM aP wjihj dsv-QijLm
q{G a{VP~ Qpsj ssg fhdyjS wiV rjvj Vhk q~Vsj, dwRpGdw a[i[ w]v]G bV[wJ w~q dsv sptjRpS rjv[ h]H[ hVm

(86)

LVjls hqk a] Vj IMsJ wigqm
Vj Qrjhs hq[ aP Ws}va bMgqm
dHl[ wjiV dwDfjvP fiqjaqj rg a{VP~ Vhk dVrju[ejm a[ig r#cg s}va s[ hp~dsbJ rg Rph a{VP~ Vhk yjh[ejm

(87)

bei ls wpibJ ij WQpisg wlqm
qij dHbaWji[ V Hk Mi#h sqm
aP~ hpS W[L#w wpijV sgbJ l} wlqJ rg tjr[G, q{VP~ RpV@J a[ Mij rg Fi]lj Vhkm

(88)

hMPia V bjIq V Hk ih Lrqm
bei Ljh WQjhs qV bJ uj irqm
q{ a[ig hMPig dry bjRpS s[ ila[ Vhk frJejm fi u[ Ljh (LdhMjsj qpb#Mq) l#s[ aJ q{G Rpo[ yvj ujrJejm
e}i: b}i~eM[W sj r#cj fp#aD qpb#Mq, Rpl r[v[ f~ujW ba[ wjWv sj lPW[sji lg, duhCj Whjsi Ljh s[ VJ hn[ e#sg VLgV lgm

(89)

QpLL Ljdh-LjhjV b}i~e-M[Wm
dw yjvjw sl#ala] yjWw iw[Wm
b{ b}i~eM[W! aP~ FjeJ rjvj LdhVLjh h{Gm aP~ h#oJ sj A]hvj a[ qjhi z]C lpbji H[Gm

(90)

dw hplVpv uqjv#la] i}LV Mqgim
Qpsjr~ds qpvw bla] ljdhdW bqgim
aP~ lp~si rg h{G a[ Wp#ZgqjV rgm aP~ qpvw sj rjvg rg h{G a[ ZV s}va rjvj hjwq rgm

(91)

W aiagdW sjdVL W asWgdi a[Om
Qpsjr~ds s[e] Qpsjr~ds a[Om
aP~ bjfSg dlbjSf sg ria]G Vjv a[ avrji s[ M]i a[ s[e-a[O sj ZVg h{m

(92)

dwh i}LV Mqgi bla hplVpv uqjvm
Qpsjr~s WQdL~shH[ qpvw] qjvm
aP~ LjV L}wa rjvj h{G a[ a[M Wp#Zg rjvj rgm aP~ uegiJ a[ s}vaJ sj qjvw rg h{G a[ dHh r~csj rg h{Gm

(93)

dw WQdLL wWgi bla, si u~e w]hm
qvjdHw dlKa yP~ lpi#Ij Lw]hm
aP~ r#cj sjVg rg h{G a[ u~e dry fhjC rJe bc]v rgm a[i[ dry dxDLdabJ sgbJ dlxaJ hV a[ aP~ Rpy#g LjV rjvj rg h{Gm

(94)

LhdVLjdh b}i~e-M[W bjvqkm
dwh ssjijdH s}i bla, sPi bla skm
b}i~eM[W! Fjr[G aP~ spVgbJ sj LdhVLjh a[ lq[ sj qjvw rg h{G fi aP~ sgV (Ziq) a]G sPi h{Gm

(95)

qVq wpLaVq w]hIJ fpi dKaVm
dwh RP Wp#a fD#la~s] qV Wp#a-dLwVm
q{G Lijiag fhjCg ijdubJ VP~ l]ZV rjvj hJ, dwRpGdw Rph Wp#a-fDla hV a[ q{G Rp#a a]CV rjvj hJm
( e}i: fhjCg ijdubJ VP~ b}i~eM[W bjfS[ dq#aD epvjq lqNsj lgm )

(96)

WWk eidsL W[rKjHgH[ MqJm
fl[ fpLa Rpxas iljVs MIJm
W[rKj MqjV[ s[ y#wi VP~ r[t; Rph ughs[ dfA[ rg f{Gsj h{, RphVP~ hjVg hg fhp~yjRpGsj h{m

(97)

WWk wpsida V[w IMsjdV fjwm
dw bM Iw W dsh vw iljVs hvjwm
aP~ V[w a[ fdr#ai fiqjaqj s[ i~e rg r[t duhCj w[rv dHw W~s[ w]v]G sl v#t v]w qirj ds~sj h{m

(98)

dyh spLqV wpV#s dqhiWjV bla s]lam
dw WQdL~seg wjdi WQdL~sh Ylam
u[ fiqjaqj dq#aD dqhiWjV h]r[ aJ spLqS dwl[ sj wg drejC lwsj h{, dwRpGdw Rpl WQLShji sj w~q hg WQdLL wiVj h{m

(99)

dihjHg dsh] idhVpqjHg dsh#sm
MWJ ij W dlKa bjLVjHg dsh#sm
fDqjaqj W~sg-A]C h{ a[ Rph ijh drtjRpGsj h{ ba[ MWjV VP~ V[w e#vJ wiV sj L]w f{sj wisj h{m

(100)

Qlq ij yP w]i] wpV#s rwda wjim
IagqJ dWiP~ Wpis W[MQq Qjim
fDqjaqj q}wj f{S a[ r{igbJ VP~ b~V@[ wi ds~sj h{ ba[ dVqjdSbJ VP~ a#ag rj v#eS a]G Wyj v{Gsj h{m

(101)

hi bJ wl dwMP ijlaWjMg wpV#sm
ihgq[ Wi] idhqljMg wpV#sm
duhCj qVp#t l#y s[ ijh a[ apisj h{, dwDfjvP fDqjaqj Rpl a[ WQdLL wisj h{m

(102)

wl[ dQsqa bjIs Wl[ dsv] uJm
Qpsjr~s WQdLL Wi RP bqJm
duhCj rg qVp#t dsv]G fDqjaqj sg l[rj dry v#esj h{, fDqjaqj RphVP~ bjfSg LiS dry v{ v{Gsj h{m

(103)

dyh spLqV dwh MJ hgvjljMg wpV#sm
bei idhVpqj Wi r{ ijMg Lr#sm
u[ fofDsiLw HgLri dwl[ a[ fDl~V h]r[ aJ spLqS sgbJ ljMqJ Rphsj wg drejC lwsgbJ hVm

(104)

bei Wi I#w bjIs sh] sh hMjim
dVejhWjV RP ij Lr#s dwisejim
u[ dHw qVp#t a[ W[Lpqji ZjCrg Bp#B f{S aJ Rpl qVp#t sj ijtj FerjV bjf hp~sj h{m

(105)

apij ei VMi h#la vLwi r Mim
dwh qj ij dVe@j bla IMsJ Lpwim
u[ a[ig VMi x}uJ ba[ tMjV[ a[ h{ aJ q{VP~ dlix fiqjaqj sj Lpwi wiV a[ qjS h{m

(106)

dw RP ij OiPi bla Wi qpvw] qjvm
r qj ij fVjh bla IMsJ bwjvm
WjsLjh VP~ bjfSg hwPqa ba[ ZV-s}va a[ zpq~c h{ fi q{VP~ fDqjaqj sg LiS dry bjRpS sj qjS h{m

(107)

aP ejdKv qL} dHh dlh-f~ug WijH[m
dw bjvq WepMis li[ uj WujH[m
aP~ dHl e#v a]G ejdKv Vj h] dw dHh spVgbJ yji dsVJ sj q[vj h{ ba[ uea ojYG oJHk apisj uj dihj h{m

(108)

WWk eidsL W[rKjHgdH MqJm
dw WepM#La Wi hi qwgV] qwJm
dHl W[rKj lq[G s[ y#wi VP~ r[t; dHhsj rji hi oJ hi drb#wag a[ yvsj h{m

(109)

aP~ ei MWi, bjduM QijLg qwp#Vm
wlq ij W a[Lh aijLg qwp#Vm
u[ aP~ awCj h{G aJ eigWJ VP~ a~e Vj wi ba[ bjfSg wpijV a[ tjZg wlq VP~ a[L[ Vjv w#B (Fjr WyV F~e Vj wi)m

(110)

yp h#w Iji WjsL dyh spLqV wpV#sm
bei spLqVg ij Wls aV wpV#sm
u[ fDqjaqj aphjc[ Vjv h{ aJ spLqS aphjcj wpN rg Vhk rejC lwsj, Fjr[G Rph dw~V[ epSJ r#Z r{i wqjr[m

(111)

Qlq spLqVg ei hMji bjrpism
Vj Iw qPdH RP ij bjMji bjrpism
i#W sg LiV dry bjH[ W~s[ sj spLqS rjv rg dr~ej Vhk wi lwsj Fjr[G Rph hMjiJ ai@J sgbJ spLqSgbJ rg dwRG Vj wi[m
back1.jpg (1181 bytes)
(c)copyright 2000, 5abi